30+ Reviews

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn opgesteld om de belangen van onze klanten, partners, sollicitanten en onszelf zo optimaal mogelijk te behartigen.

Artikel 1 Definities

1. Allstar Recruitment B.V. (hierna: Allstar Recruitment) is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt het verlenen van diensten op het gebied van coaching en werving en selectie van werknemers.

2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de onderhavige Algemene voorwaarden.

3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Opdrachtgever' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit en gebruikmaakt van de Diensten van Allstar Recruitment en die een Overeenkomst met betrekking tot het verrichten van Diensten aangaat met Allstar Recruitment.

4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’, en ieder afzonderlijk als ‘Partij’, verstaan: Allstar Recruitment en/of Opdrachtgever.

5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de tussen Allstar Recruitment en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij tot het moment van sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, waarbij Allstar Recruitment zich jegens Opdrachtgever verbindt Diensten te verrichten en Opdrachtgever zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Allstar Recruitment en de aanvaarding daarvan door Opdrachtgever, hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 4.3 van deze Algemene voorwaarden.  

6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Allstar Recruitment en/of door hem ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde Diensten, onder andere inhoudende coaching en de werving en selectie van werknemers, en Producten alsmede alle andere door Allstar Recruitment ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.

7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website van Allstar Recruitment, te raadplegen via www.allstar.nl.

Artikel 2 Identiteit van Allstar Recruitment

1. Allstar Recruitment is bij de KvK geregistreerd onder nummer 82281831 en draagt btw-identificatienummer NL862409512B01. Allstar Recruitment is gevestigd aan Doelen 35, 6591BX te Gennep.

2. Allstar Recruitment is per e-mail te bereiken via info@allstar.nl of middels de Website www.allstar.nl en telefonisch op +31 (0)26 23 40 770.

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Allstar Recruitment en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Allstar Recruitment overeengekomen.

3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 4 De Overeenkomst

1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, is een offerte gedurende 14 (zegge: veertien) dagen na dagtekening geldig. Indien Klant de offerte niet binnen de voornoemde termijn aanvaardt, vervalt de offerte.

3. De Opdrachtgever kan contact opnemen met Allstar Recruitment via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten.

4. Allstar Recruitment zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand middels een (elektronische) opdrachtbevestiging en een schriftelijke aanvaarding door Allstar Recruitment.

5. Als Allstar Recruitment een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Allstar Recruitment kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

6. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Allstar Recruitment dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Allstar Recruitment deze schriftelijk bevestigt.

7. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Allstar Recruitment.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

1. Allstar Recruitment zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.  

2. Allstar Recruitment heeft bij het leveren van de Diensten slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.

3. Allstar Recruitment heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4. Bij het inschakelen van derden zal Allstar Recruitment de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door Allstar Recruitment worden doorbelast aan Opdrachtgever.  

5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Allstar Recruitment aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Allstar Recruitment worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Allstar Recruitment zijn verstrekt, heeft Allstar Recruitment het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

6. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Allstar Recruitment zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is Opdrachtgever gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

7. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Allstar Recruitment hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Allstar Recruitment dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Allstar Recruitment en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.

3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Allstar Recruitment op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Allstar Recruitment en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

1. Allstar Recruitment is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Allstar Recruitment goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten, mits Allstar Recruitment Opdrachtgever door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Opdrachtgever een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.

2. Voorts is Allstar Recruitment bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

3. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Opdrachtgever in verzuim is, dan is Allstar Recruitment gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 8 Annulering

1. Annulering van de Overeenkomst na (elektronische) opdrachtbevestiging is niet mogelijk.

2. Indien blijkt dat Allstar Recruitment niet in staat is het beoogde resultaat van de diensten te behalen omdat er na lange tijd geen geschikte kandidaat is gevonden, bestaat de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de Overeenkomst te annuleren. Allstar Recruitment is gerechtigd de reeds gemaakte kosten jegens Opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Met de reeds gemaakte kosten zoals bedoeld in lid 2 van dit Artikel wordt bedoeld: de kosten die gebonden zijn aan het gekozen dienstpakket zoals, maar niet uitsluitend, het plaatsen van vacatures op partnerkanalen. De wervings- en selectiekosten komen bij annulering te vervallen.

Artikel 9 Kosten, honorering en betaling

1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro's en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

2. Allstar Recruitment heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.

3. Tussentijdse prijswijzigingen worden doorberekend aan Opdrachtgever.

4. Betaling geschiedt via bankoverschrijving. De factuur dient binnen 14 (zegge: veertien) dagen door Opdrachtgever te zijn voldaan.

5. Opdrachtgever is bij betaling voor de Diensten verplicht tot vooruitbetaling van de gehele koopprijs van het dienstpakket. Indien een geschikte kandidaat geselecteerd is, dient Opdrachtgever de wervings- en selectiekosten achteraf te voldoen.

6. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Allstar Recruitment mede te delen.

7. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8. Indien Allstar Recruitment besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 9.6 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 10 Levering

1. Levering geschiedt binnen 2 (zegge: twee) tot 10 (zegge: tien) weken.

2. Indien levering niet binnen deze termijn geschiedt, meldt Opdrachtgever dit aan Allstar Recruitment. Allstar Recruitment zal er zorg voor dragen dat levering zo snel mogelijk geschiedt, tenzij dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mogelijk is.

3. Het niet-tijdig leveren van Allstar Recruitment is geen geldige reden voor de ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 11 Garanties

1. Allstar Recruitment geeft geen garanties omtrent de geleverde Diensten.

Artikel 12 Verbod tot indienstneming

1. Opdrachtgever verbindt zich zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst als ook nadat de overeenkomst om welke redenen en op welke wijze ook zal zijn geëindigd tot volstrekte geheimhouding omtrent alle bedrijfsaangelegenheden van Allstar Recruitment in de ruimste zin van het woord, welke hem ter kennis zijn gekomen.

2. Het staat Opdrachtgever en aan Opdrachtgever gelieerde vennootschappen niet vrij om gedurende een periode van 12 (zegge: twaalf) maanden na het eindigen van de overeenkomst de aangeboden werknemers direct of indirect, middellijk of onmiddellijk in dienst te nemen in een arbeidsverhouding van welke aard dan ook, tenzij Allstar Recruitment hiervoor voorafgaande en schriftelijke toestemming heeft verleend.

3. Het is Opdrachtgever verboden om werknemers van Allstar Recruitment te werven en/of te laten werken voor Opdrachtgever, tenzij met voorafgaande en schriftelijke toestemming van Allstar Recruitment.

4. Opdrachtgever is van rechtswege in gebreke door enkele overtreding of niet-nakoming van lid 1, 2 en 3 van dit artikel, zonder dat sommatie of enige andere formaliteit nodig zal zijn en zonder dat schade behoeft te worden aangetoond. Opdrachtgever zal jegens Allstar Recruitment een onmiddellijk opeisbare boete verbeuren van €10.000 (zegge: tienduizend) per overtreding en €500 (zegge: vijfhonderd) voor iedere dag waarop de overtreding eventueel voortduurt, onverminderd de overige rechten van Allstar Recruitment krachtens de wet of de onderhavige overeenkomst, zoals het recht van Allstar Recruitment om nakoming van de overeenkomst dan wel een verbod en/of volledige schadevergoeding te vorderen, alsmede om tot beëindiging van de overeenkomst over te gaan voor zover deze nog bestaat.

5. Opdrachtgever verbindt zich om de verplichtingen op grond van deze voorwaarden ook op te leggen aan de terbeschikkinggestelde. Opdrachtgever is de in lid 4 van dit artikel bedoelde boete ook aan Allstar Recruitment verschuldigd, indien de terbeschikkinggestelde die verplichtingen niet nakomt.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Allstar Recruitment is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.

2. De levertermijn als genoemd in artikel 10 lid 1 van deze Algemene voorwaarden kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Allstar Recruitment nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn noch is Allstar Recruitment enige vergoeding verschuldigd jegens Opdrachtgever.

3. Allstar Recruitment is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door hem ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Allstar Recruitment, verleent de Opdrachtgever de bevoegdheid aan Allstar Recruitment om, als een door Allstar Recruitment ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

4. Allstar Recruitment is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.

5. Allstar Recruitment is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.

6. Allstar Recruitment is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 14 van deze Algemene voorwaarden.

7. Ten aanzien van de verleende Diensten van Allstar Recruitment geldt een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Allstar Recruitment kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld omtrent ontevredenheid over de geleverde Diensten. Een inspanningsverplichting is een contractuele verplichting om de nodige inspanningen te leveren of om bepaalde middelen aan te wenden om het bedongen resultaat te bereiken, hetgeen betekent dat Allstar Recruitment niet kan garanderen dat de door Opdrachtgever gewenste resultaten die met de hulp van Allstar Recruitment door Opdrachtgever worden beoogd (daadwerkelijk) behaald worden. Allstar Recruitment is derhalve niet aansprakelijk indien blijkt dat de door Opdrachtgever gekozen kandidaat niet geschikt is. De Diensten van Allstar Recruitment zien slechts op de werving en selectie van werknemers. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de keuze van de kandidaat.

8. Indien Allstar Recruitment aansprakelijk wordt gehouden, zal hij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Allstar Recruitment met betrekking tot zijn Diensten.

9. De aansprakelijkheid van Allstar Recruitment is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Allstar Recruitment niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.

10. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Allstar Recruitment.

11. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 14 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Allstar Recruitment, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

2. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Allstar Recruitment zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Allstar Recruitment, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Allstar Recruitment overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Allstar Recruitment heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 15 Vertrouwelijkheid van gegevens

1. De Klant kan op het videoplatform van Allstar Recruitment motivatievideo’s bekijken van de kandidaten bij het selecteren van een geschikte werknemer. De motivatievideo’s zijn vertrouwelijk van aard en het is derhalve niet toegestaan om de motivatievideo’s van de kandidaten met derden te delen en/of op te slaan op een gegevensdrager. De motivatievideo’s worden na 14 (zegge: veertien) dagen automatisch verwijderd en de videolink komt hierbij te vervallen.  

2. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. Allstar Recruitment kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 16 Intellectuele eigendom

1. Allstar Recruitment behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Allstar Recruitment van gegevens.

Artikel 17 Klachtenregeling

1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan info@allstar.nl. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (zegge: vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door Allstar Recruitment in behandeling genomen, waarna Opdrachtgever zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de rechtsverhouding(en) tussen Allstar Recruitment en zijn Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die tussen Allstar Recruitment en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Gelderland.